Daawe lappol Artemis 1

Artemis 1 rewata ko e lappol Apollo 8 rewno faade to Lewru, kaan woni laana ngadiika jolnude yimɓe faade to seraaji Lewru e bowte 1968.Laana Oriyon njogorka lotteede ñalnde hoore biir (aset) ka maa yawtu Lewru fotde ujunnaaje capanɗe kilomeeteer.Maa ka wallitoro fooɗngo Lewru ngam ɓeydotoraade njaaweeki, haa ka yawta Lewru fotde 70 000 kilomeeteer. […]

Lire la suite Daawe lappol Artemis 1

Koode gadane.

Koode gadiiɗe jalbude walla woodde njiytetee ko hakkunde duuɓi miliyoŋaaji 250 e 350 caggal Dawaa Dawi (Big Bang), ko ndeen koode gadane petti haa njayni e niɓɓere, so en njiɗi mbiyen ko ngaan saanga woni weetndoogo tageefo walla faru (univers).Ko ɓooyaani, won wiɗto waɗa e lilluɗe (galaxies) jeegom ɓurɗe ɓooyde, wadde ɓurɗe woɗɗude en, limoore […]

Lire la suite Koode gadane.

Ko ɗaminiɗen James Webb ina wirnitana en e ɓakdi ɓaleeri?

Lillungal men Fedannde Malaaɗo waɗi ko hakkunde 200 e 400 miliyaar hoodere (naangeeji), kono ina annda kala heen hoodere ko wanngatoonde wuddu lillungal ngal haa fiya feggere, kadi njaaweendi banngagol ngol fawi ko e doole bippogol fooɗngo faade to wuddu to, e mooɓre hoodere nde. Nde annduɓe ƴeewtindi, ɓe ɓeti njaaweendi koode keewɗe, jeyaaɗe e […]

Lire la suite Ko ɗaminiɗen James Webb ina wirnitana en e ɓakdi ɓaleeri?

Natal niiwnorgal James Webb gadanal

Natal ngal mawɗo leyɗeele dentuɗe Amerik holli en hanki jamma, ko natal gadanal ngal niiwnorgal James Webb nultiri en, e mbaadi ndi en meeɗaa yiyde, e seeɓde e laaɓtude, ko patel tan e ndoogu holla ɗo, kono ko woni heen e lilluɗe ɓooyɗe ina heewi, lilluɗe gadane, hedde duuɓi miliyaaruuji 13,5 lewndu caggal, niiwnorgal James […]

Lire la suite Natal niiwnorgal James Webb gadanal

Niiwnorgal moɗooje

Niiwnorgal keerol moɗoore walla keerol baɗe (horizon des événements) ko gaccungol lehe jamɗe niiwnorɗe (antennes paraboliques) liggidtooɗe e sahaa gooto, haa waya no lahal gootal ni, lahal potngal no ɗaŋre men Ngaawe ni, woni faandaare waɗirde noon ko ngam heɓde natal laaɓtungal moɗoore walla wuddere ɓaleere, ko goonga, moɗoore kam alaa ko iwata e mum […]

Lire la suite Niiwnorgal moɗooje

Ko woni nanngal Lewru?

Nanngal Lewru niɓɓal waɗata ko e doge nay:– Daawal niɓniɓel e dow Lewru, ɗuum yiyotaako, walla alaa baawɗo teskaade ɗum.– Daawal niɓɓere e dow Lewru, ɗuum firti ko ndu naatii e mbeelu Ngaawe niɓɓuru ndu, kono mbeelu ngu suwaa huuɓtidin’de ndu.– Daawal ɗo Lewru naatata e mbeelu Ngaawe haa laaɓa, ndu niɓɓiɗa walla iirɗa no […]

Lire la suite Ko woni nanngal Lewru?

Baage ɓeydanaaɗe daawal golle

Fedde Ameriknaaɓe to weeyo, felliti jokkude golle baale ɗaŋeewe 7 e baagal deegowal gootal, ɓaawo ƴeewndo.Juutnan’de baale daawal golle ko huunde nde seeraani e waɗde kala nde ɓe teskii won’de baagal ina moƴƴi taw, ina waawi jokkude golle, ɓe ɓeydant ngal.Baage keewɗe ngolliima ko ŋarɗi e nder lappol majje, kaaɗtudi nguurndam majje, won e majje […]

Lire la suite Baage ɓeydanaaɗe daawal golle

Dogdu kuule ndoogu (asamaan)

Ko nawata ɗee geɗe e ndoogu? Dirtugol koode e nder jamma.Ɗaŋre men Ngaawe ina yirlo e hoore mum haa arta ɗo wonno e nder jamɗe 24, nde yirlorto ko ummoraade hirnaange faade fuɗnaange.Ko ɗuum waɗata men yide kuule asamaan ina ummoo fuɗnaange paya hirnaange, luundi jirlagol ɗaŋre men ndee, gila e koode, haa Naange, Lewru […]

Lire la suite Dogdu kuule ndoogu (asamaan)

Moɗoore walla wuddere ɓaleere

Hol ko woni nder moɗoore walla wuddere ɓaleere?To ɓernde mayre to? Sikke alaa hay dara, ko ɓolal (vide).Hol ko heɓata ko ɓocciti yurkoyi nder moɗoore?Hol ko woni nder? Hay dara.Ko ɗoon kaawisa o ɓeydoto, so wiyaama hay dara alaa nder, alaa ko ɓeydata nder hay huunde, sabu nder seerataa e ɓolɗude, hol no ɗum aaɓnorto?Ko […]

Lire la suite Moɗoore walla wuddere ɓaleere