Iwdi geɗe neesu mahɗe ɓakdi.

Eɗen keewi nan’de protoŋre, notroŋre, elektoŋre walla mittere, ko ɗeen geɗe ngoni tuufeeje kala ko woodi, leydi, ndiyam, leɗɗe, jamɗe, teewu e henndu.
Hol to koon ngeɗon limtuɗen dow kon iwi?
Ɗuum ko maa nduttoɗen to ɓooyi, njahen haa Dawaa Dawi, fuɗɗoode goodal, fuɗɗoode faru (univers), ɗuum wonno ko duuɓi miliyaaruuji 13,8 caggal hannde, ndeen huunde kala ko ko rennduno e toɓɓere wootere sukkunde wulnde jawu, ɗoon e ɗoon tan ndeen toɓɓere feri, fetti, ɗiirtii, yaaji baŋ yoo baŋ.
Ñukkere ngeɗon ngadanon woodno, elekroŋaaji, kuwaarkaaji e fotoŋaaji (lewñe), e nder nguleeki moolanaaki jawsude, 1 e ɓulumaaji 21 caggal mum degre C…!
Ñukkere faru nguu woni e fetaade ko yaawi, nguleeki mum woni e ustaade, nguleeki ina ustoo tan, ngeɗon ngadanon kon ina ɓeydoo teeyde, nde tawno nde nguleeki doolnunoo e kon kawji, kon mbaawaa deeƴde e won e nguleeki caɗtuki, wadde tellagol nguleeki ina addana kon deeƴde.
Hedde pecel gootel e nder pecce 1000 000 leƴƴannde (seconde) caggal pettugol faru, nguleeki jippii haa wonti 10 000 miliyaar degere, ko ɗoon ngeɗon mbiyetekon kuwaark ndañi rentude haa mahi protoŋaaji e notroŋaaji.
Ko protoŋaaji e notroŋaaji ndentata maha gaaluuɗe mitte, ɓuri weeɓde mahde heen fof ko aaludere Hidrojeen, nde tawno ndeen naamni tan ko protoŋre wootere.
Hakkunde hojomaaji 3 e 20 caggal pettugol faru (Dawaa Dawi), nde nguleeki jokki jippaade haa heɓi miliyaar degere, gaaluuɗe Deteriyoom, Heliyoom e Liciyoom mahi, ko ngaal daawal wiyete tago ngeɗon neesu gadano (nucléosynthèse primordiale).
Ɗuum noon eɗen mbaawi fuɗɗaade loowde haatumeere Mendeleyef (tableau de Mendeleïev) ɗeen mitte puɗɗiiɗe woodde, mbaɗen ɗe to cuuɗi dow haatumeere to.
Duuɓi 380 000 caggal Dawaa Dawi, nguleeki jippii haa tolni 3 000 degre selsis, ɓuuɓii haa usti hawjeende elektoroŋaaji, ɗi ndañi loggondirde e gaaluuɗe tawateeɗe e faru ɗee, haa mitte Hidrojen, Heliyoo e Liciyoom mahi, ngoodi walla tagi, kono ko heddi e mitte tawawateeɗe e neesu hannde, ɗe en kaalaani no ngardi, ina heewi.

Woniri noon ko ina abbo e duuɓi miliyaar, alaa ko mahii ko hesɗi, ko limtaa koo tan woodi e nder faru nguu, kono ko e nder ɗiin duuɓi, ko woodi e ɓakdi koo renti fiy duuleeje mawɗe, ɗe kami e batte doole fooɗngo (gravité) doolnugo, haa ɗe nduppitii jayngol to cukkiri majje, ɗuum woni koode gadane, ɗe ndenndi ɗe mbaɗi lilluɗe, ko ɗeen ngoni lilluɗe (galaxies) koode gadane.
Ko limotaako e gaaluuɗe hidrojen tawetee to ɓerɗe koode gadane ɗee, kadi to ɓernde too ina wuli jawu, maa tolno nguleeki mum wonoy miliyoŋaaji 10 degere selsis, kiin nguleeki ndoolnuki addanta gaaluuɗe Hidrojen ñoofondira haa maha gaaluuɗe Heliyoom, ñoofondiral ngal jokka, gaaluuɗe njokka leemondirde e yantondirde haa maha gaaluuɗe Karbon, Asot, Oksijen haa yottoyo gaaluuɗe njamndi ɓaleeri wonan’de koode ɓurɗe mawnude, ko ngaal daawal wiyete tago ngeɗon neesu e nder koode (nucléosynthèse stellaire), wadde en paamii koode ko payanɗe ngeɗon neesu, ko e nder majje yoga heen defetee.
So hoodere yahii haa kaaɗdi nguurndam, nde fusat, nde sara kala ko nde defno to ɓernde mayre e ngeɗon neesu, ko nder doole pushol he, gaaluuɗe keɓɓotoo notroŋaaji goɗɗi ɓeydoro, ngam mahde gaaluuɗe neesu kese, kono ko maa duuɓi ujunnaaje capanɗe ɓaawo ɗuum nde gaaluuɗe ɗee keɓɓo elektroŋaaje, ndewnoo ɗi, haa mbaadiiji mitte 94 limtaaɗe e haatumeere Medeleyef timma, wadde mitte neesu fof tagaama kawri.
Ko ni de ɓakdi fuɗɗori haa timmi, kala ko woodi, woodna heen, hay neɗɗo daɗaaani, ko o tamre mitte ceertuɗe sifaaji e eddaaji.

6 commentaires sur “Iwdi geɗe neesu mahɗe ɓakdi.

 1. Coh! Ndaw kaawasiiji moolanaaɗi moolee !
  Ɗee gannde mbeeɓaani faamde dey!
  Kono miɗo anndi kam, ko gannde lugguɗde haa no feewi.
  Miin noon, ko ɓuri wonde heen yiyannde teeŋtunde, ko nde ɗee ɗoo gannde muuletee e defte, njannginee e duɗe. Nde tawnoo so yimɓe njannginaama ɗum e duɗe ɓurata heɓindaade ganndal ngal tigi-rigi.
  Kono noon jannginooɓe ɗum ɓee, ko maa keblee heblooji tiiɗɗi, mahiiɗi e faamaamuya celluka, tawa kala toɓɓere dabi oo ina janngina tawa omo humpitiinde, omo anndi nde ganndal yananeede, ko ndeen o ɓurata waawde jannginde nde jaŋde famminoore.
  Kono binndanɗe nder laylayti tan, ina faamee dey, kono so woniino e duɗe ɓuratnoo faamnaade.
  Kadi fotii nde Pelle Leñol ngol pellitta jannginde ɗemngal ngal, ko aldaa e sikki-sakka, sabu hannde en ŋakkaaka ganndal e ɗemngal men haa ko eɗen njawa ngal. Kala fannu ganndal hannde eɗen mbaawi wiyde ina e ɗemngal men.
  Kono ko haaɓnii heen, ko jannguɓe ardiiɓe Pelle Leñol ngol njogii ko jiyanɗe goɗɗe, ɗuum waɗi ko heewi e maɓɓe mbaawaa ɗemngal ngal, so neɗɗo waawaa ɗemngal mum noon, yaawataa fellitande ngal kala ko ina ɓamta ngal. Nde tawnoo wonko goongɗini toon goɗɗum ko ɓuri ɗemngal mum ngal.
  Waɗde en njaawataa ɓamtaade, gannde keewɗe ngartam nani, kono ko seeɗa e yimɓe ɓee tini ɗum, heddiiɓe jannguɓe ɗemɗe koɗe ɓee keeweendi maɓɓe tinaani, hayso tinii goongɗinaani.
  Ɗum noon enen yontannde janngunde ɗemngal ngal eɗen kaani yuɓɓinde kawritte ngam ƴeewde no compir-ɗen duɗe jannginooje gannde tawa ko e ɗemngal Pulaar / Fulfulde waasataa janngo e jam ɓe ngoongɗinaano ɗum ɓee ngoongɗinoya ɗum tawta en e gollal ngal.
  A jaaraama Dabi tedduɗo hono Hammadi Jah !

  J’aime

  1. Yaa wuur ko juuti cella.
   Pulaar ko ɗemngal, no ɗemɗe keddiiɗe ɗee ni, walla ɓura ɗe waawde faamnude ganndal, kono ɗemngal ko maa jogoo jinngooɓe, kaala, mbinnda, njannga, so ɗuum alaa, ngalu maggal yiytetaake.
   Miin binndoowo, kala nde pirmi ganndal e pulaar, ko ndeen ɓuratmi faamde e heɓindaade ngal, ellee tan ciftol wonno to am, ngol firta.
   Ɗuum noon ko maa tiiɗnoɗen tan, muulde defte ina moƴƴi so dañaama, kono kadi woto keeden caggal e ɗee karalle kese, ko ɓuri heewde hannde ko janngete ko e geese internet waɗatee, ɗuum naamnaaki so wonaa winndude sara, ina yaawi ina weeɓi, ina newi kadi ina yaaji.
   Tiiɗnoɗen e sarde gannde ɗee, mbinnden ɗe baŋ yoo baŋ, ɗo ɓuri newanaade heen neɗɗo fof naayoro toon.

   A jaaraama giɗo.

   Musiɗɗo ma : Hammadi Jah

   J’aime

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s