Yuɓɓo ɗaŋeewo maaytungo

Yuɓɓo ɗaŋeewo (système planétaire) ina yiyta, ɗuum haawnaaki e nder ngoo weeyo heewngo koode dewniiɗe ɗaŋe, kono ngoo seto yiytaango ina heerori ɓooyde, yolnde hakkunde men e maggo ko duuɓi 90 lewndu, ngo heerori ko Naange maggo ko hoodere maaytunde haa wonti koodatinel danayel (naine blanche), sabu ko nde duppunde kuɓɓam mayre haa gasi, nde […]

Lire la suite Yuɓɓo ɗaŋeewo maaytungo

Iwdi geɗe neesu mahɗe ɓakdi.

Eɗen keewi nan’de protoŋre, notroŋre, elektoŋre walla mittere, ko ɗeen geɗe ngoni tuufeeje kala ko woodi, leydi, ndiyam, leɗɗe, jamɗe, teewu e henndu.Hol to koon ngeɗon limtuɗen dow kon iwi?Ɗuum ko maa nduttoɗen to ɓooyi, njahen haa Dawaa Dawi, fuɗɗoode goodal, fuɗɗoode faru (univers), ɗuum wonno ko duuɓi miliyaaruuji 13,8 caggal hannde, ndeen huunde kala […]

Lire la suite Iwdi geɗe neesu mahɗe ɓakdi.

DART, lappol daɗndude ɗaŋre men.

Felmannde baagal DART ustii dumunna banngagol haayre Dimorphos yirlotonoonde e haayre woɗnde, fotde hojomaaji 32, ɗuum maa wonoy 4% ko usti, hay sinno ustino ko hojom gooto moƴƴatno, nde tawno woni faandaare ngol lappol DART ko ƴeewndo mbela neɗɗo ina waawi saytin’de kaaƴe weeyo, haa cela laawol mumen, mbela ko fay arde so tawii en […]

Lire la suite DART, lappol daɗndude ɗaŋre men.

Lillungal Kartwiil (Cartwheel galaxy )

Niiwnorɗe goɗɗe, hono BFF to weeyo yantude e HUBBLE, njiyiino ngaal lillungal Kartwiil, ko e heen boom wiɗto waɗa ngam anndude hol ko waɗi lillungal ngal jogaade ndii mbaadi kaawniindi, tawaa fotata waɗde noon ko corondiral walla pelɓondiral hakkunde lilluɗe ɗiɗe, heen gootal ɓuri famɗude, ɗuum ko waɗi faade jooni wonii duuɓi 200 miliyoŋ. Kono […]

Lire la suite Lillungal Kartwiil (Cartwheel galaxy )

Daawe lappol Artemis 1

Artemis 1 rewata ko e lappol Apollo 8 rewno faade to Lewru, kaan woni laana ngadiika jolnude yimɓe faade to seraaji Lewru e bowte 1968.Laana Oriyon njogorka lotteede ñalnde hoore biir (aset) ka maa yawtu Lewru fotde ujunnaaje capanɗe kilomeeteer.Maa ka wallitoro fooɗngo Lewru ngam ɓeydotoraade njaaweeki, haa ka yawta Lewru fotde 70 000 kilomeeteer. […]

Lire la suite Daawe lappol Artemis 1

Koode gadane.

Koode gadiiɗe jalbude walla woodde njiytetee ko hakkunde duuɓi miliyoŋaaji 250 e 350 caggal Dawaa Dawi (Big Bang), ko ndeen koode gadane petti haa njayni e niɓɓere, so en njiɗi mbiyen ko ngaan saanga woni weetndoogo tageefo walla faru (univers).Ko ɓooyaani, won wiɗto waɗa e lilluɗe (galaxies) jeegom ɓurɗe ɓooyde, wadde ɓurɗe woɗɗude en, limoore […]

Lire la suite Koode gadane.

Ko ɗaminiɗen James Webb ina wirnitana en e ɓakdi ɓaleeri?

Lillungal men Fedannde Malaaɗo waɗi ko hakkunde 200 e 400 miliyaar hoodere (naangeeji), kono ina annda kala heen hoodere ko wanngatoonde wuddu lillungal ngal haa fiya feggere, kadi njaaweendi banngagol ngol fawi ko e doole bippogol fooɗngo faade to wuddu to, e mooɓre hoodere nde. Nde annduɓe ƴeewtindi, ɓe ɓeti njaaweendi koode keewɗe, jeyaaɗe e […]

Lire la suite Ko ɗaminiɗen James Webb ina wirnitana en e ɓakdi ɓaleeri?

Natal niiwnorgal James Webb gadanal

Natal ngal mawɗo leyɗeele dentuɗe Amerik holli en hanki jamma, ko natal gadanal ngal niiwnorgal James Webb nultiri en, e mbaadi ndi en meeɗaa yiyde, e seeɓde e laaɓtude, ko patel tan e ndoogu holla ɗo, kono ko woni heen e lilluɗe ɓooyɗe ina heewi, lilluɗe gadane, hedde duuɓi miliyaaruuji 13,5 lewndu caggal, niiwnorgal James […]

Lire la suite Natal niiwnorgal James Webb gadanal

Niiwnorgal moɗooje

Niiwnorgal keerol moɗoore walla keerol baɗe (horizon des événements) ko gaccungol lehe jamɗe niiwnorɗe (antennes paraboliques) liggidtooɗe e sahaa gooto, haa waya no lahal gootal ni, lahal potngal no ɗaŋre men Ngaawe ni, woni faandaare waɗirde noon ko ngam heɓde natal laaɓtungal moɗoore walla wuddere ɓaleere, ko goonga, moɗoore kam alaa ko iwata e mum […]

Lire la suite Niiwnorgal moɗooje